ການບລິການຂອງ ລ.ວ.ຄ ແມ່ນການບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາທີ່ກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດວຽກງານວິສະວະກຳ, ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນຈົນເຖິງການສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ລວມທັງການດຳເນີນໂຄງການການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍສະເພາະ ການສຳຫຼວດອອກແບບພື້ນຖານໂຄງຮ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ. ສ່ວນລະບົບກວດກາຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາແມ່ນດຳເນີນການພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ ISO 9001.

  ຫ້ອງການໃຫ່ຍຂອງ ລ.ວ.ຄ

ລັດວິສາຫະກິດ ວິສະວະກຳ ຄົມມະນາຄົມ ( ລ.ວ.ຄ )
Tha Deua Road KM 5
P.O.BOX: 7329, Vientiane capital, Lao PDR.
Tel: (+856 21) 313510, 313761, 312840
Fax: (+856 21) 314811
E-mail: ltec@laotel.com
website: www.ltec.com.la

ISO 9001 : 2015 Certified
Gold Award New York June 2004

ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ລ.ວ.ຄ